Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) określane jako RODO, informujemy, iż Państwa dane osobowe które znajdują się w naszej bazie są zabezpieczone i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Państwa dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną tych danych.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które zapewniają obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną administratora danych. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie administratora danych, co oznacza, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z informacjami na stronie https://uodo.gov.pl/

 

SPIS TREŚCI:

I. Kim jest administrator danych osobowych i skąd mamy Twoje dane?

II. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

III. Jak długo będą przechowywanie Państwa dane osobowe?

IV. Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe ?

V. Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe ?

VI. Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?

VII. W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień ?

VIII. Uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych.

IX. Wycofanie zgody .

X. Prawo do złożenia skargi.

XI. Postanowienia końcowe.

 

I. Kim jest administrator danych osobowych i skąd mamy Twoje dane?

a) Administrator Twoich danych to:

P.P.U.H.Natko Hieronim Zborek

ul.Sobieskiego 279, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547 181 64 65 ,

b) Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujące sposoby:

- pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres.

- telefonicznie, pod numerem: +48 516 142 118

- pocztą elektroniczną na adres: biuro@natko.pl

 

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy podczas korespondencji skierowanej do nas dotyczącej zapytania ofertowego  lub w celu realizacji zamówień handlowych. Przekazanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, ale ich podanie jest niezbędne do wykonania  zlecenia lub zawarcia i realizacji umowy z P.P.U.H.Natko.. Dane osobowe Klientów, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu wystawienia dokumentów księgowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem umowy.

II. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy dane celem podjęcia działań realizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową.

A. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane nam lub przez nas usługi, realizacji przysługujących Państwu lub

Nam  uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z  dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.

B. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych lub stronę trzecią. Robimy tak na przykład wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów i kontrahentów, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do wewnętrznych celów administracyjnych, takich jak: kwestie pracownicze lub związane ze współpracą a w szczególności analizy portfela klienckiego, przygotowania statystyk i raportowania wewnętrznego firm.

C. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy dane podczas korzystania z usługi formularzy w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

D. Nie przetwarzamy Państwa danych do celów marketingowych.

E. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w sposób automatyczny a w szczególności nie korzystamy z profilowania.

III. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres:

1. niezbędny do czasu zakończenia realizacji zawartej z P.P.U.H.Natko umowy na wykonanie usługi, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.

2. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na P.P.U.H.Natko w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów lub zleceń – do czasu wypełnienia tych obowiązków.

3. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów P.P.U.H.Natko stanowiących podstawę tego przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych.

4. oznacza to że dane będą przetwarzane przez okres

a) 5 lat w przypadku realizacji zleceń, zamówień i umów kontraktowych

b) 1 rok w przypadku korespondencji dotyczącej zapytań ofertowych

c) Okresy te mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

IV. PO CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy dane celem podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową.

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez P.P.U.H.Natko usługi, realizacji przysługujących Państwu lub P.P.U.H.Natko  uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych lub stronę trzecią. Robimy tak na przykład wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów i kontrahentów, na rzecz zapewnienia  bezpieczeństwa informatycznego, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do wewnętrznych celów administracyjnych, takich jak: kwestie pracownicze lub związane ze współpracą a w szczególności analizy portfela klienckiego, przygotowania statystyk i raportowania wewnętrznego firm.

4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy dane podczas korzystania z usługi formularzy w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

5. Nie przetwarzamy Państwa danych do celów marketingowych.

6. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w sposób automatyczny a w szczególności nie korzystamy z profilowania.

V. KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE.

Przykładamy szczególną wagę̨ do ochrony Państwa prywatności, Państwa dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom jedynie w następujących przypadkach:

1. Jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa. Na przykład będziemy musieli udostępnić Państwa dane na żądanie sądu, prokuratury lub policji.

2. Udostępnimy dane innym podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych, np. przesłania korespondencji lub przewozu produktów.

3. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie danych, udostępnimy je zgodniez treścią tej zgody.

Dane będą również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i administracyjną P.P.U.H.Natko Hieronim Zborek oraz podmiotom realizującym świadczenia (są to tak zwane podmioty przetwarzające). Mogą to być naprzykład:

Podmioty administrujące systemami informatycznymi P.P.U.H.Natko.

Podmioty zapewniające transport dokumentów.

Podmioty niszczące dokumenty i nośniki informatyczne.

Podmioty zapewniające specjalistyczną pomoc prawną, szkoleniową, doradczą.

Podmioty świadczące specjalistyczne usługi dla klientów P.P.U.H.Natko.

W każdym z tych przypadków, podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie P.P.U.H.Natko a jego obowiązki są ściśle określone w zawartej umowie.

VI. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY.

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO https://giodo.gov.pl/pl/file/11589) daje osobom, których dane przetwarzamy, możliwość skorzystania z szeregu przysługujących im praw. Poniżej opisujemy krótko te prawa, wyjaśniamy jak z nich skorzystać oraz wskazujemy przypadki, w których prawa te nie będą Państwu przysługiwały.

PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH

Każda osoba, która zwróci się do nas z takim żądaniem, otrzyma informację, czy P.P.U.H.Natko przetwarza jej dane osobowe oraz

dodatkowo informacje:

W jakim celu dane są przetwarzane przez P.P.U.H.Natko

Jakie są kategorie tych danych. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.

"odbiorca" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane lub jakie są kryteria ustalania tego okresu. Jakie prawa Państwu przysługują.

W jaki sposób wnieść skargę do organu nadzorczego.

Skąd P.P.U.H.Natko ma dotyczące Państwa dane osobowe.

W jaki sposób skorzystać z prawa dostępu do danych informujemy w punktach 7-8

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Z prawa tego mogą Państwo skorzystać w następujących przypadkach:

1. Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych – P.P.U.H.Natko ograniczy przetwarzanie na okres, który pozwoli na sprawdzenie prawidłowości danych.

2. Jeżeli P.P.U.H.Natko przetwarzałoby dane z naruszeniem prawa powinno  usunąć Państwa dane. Mogą Państwo w zamian zażądać ograniczenia ich przetwarzania.

3. Jeżeli P.P.U.H.Natko chciałoby usunąć Państwa dane, bo nie są one firmie już potrzebne, mogą Państwo zażądać ograniczenia ich przetwarzania jeżeli są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takim wypadku P.P.U.H.Natko poprosi Państwa o wykazanie, zasadności przekazania danych.

4. Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (informację o podstawie przetwarzania otrzymacie Państwo w czasie zbierania danych), do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie firmy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzania zostanie ograniczone P.P.U.H.Natko nie będzie wykonywało na danych żadnych operacji i ograniczy się jedynie do przechowywania tych danych.

P.P.U.H.Natko będzie mogło jednak wykonywać inne operacje jeżeli:

1. Wyrazicie Państwo na to zgodę.

2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Dla ochrony praw innej osoby fizycznej.

4. Z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Z praw tego nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego ograniczenie.

W jaki sposób skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania informujemy w punktach 7-8

PRAWO DO POPRAWIENIA LUB UZUPEŁNIENIA DANYCH

Jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe lub niepełne mają Państwo prawo do żądania ich poprawienia lub uzupełnienia.

W jaki sposób skorzystać z tego prawa informujemy w punkcie 7

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Prawo to bywa nazywane również prawem do bycia zapomnianym. Prawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

2. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Proszę zauważyć, że jeżeli zgoda zostanie wycofana P.P.U.H.Natko, powinno zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

3. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych:

1. a) z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

2. b) wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Proszę zauważyć, P.P.U.H.Natko powinno zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Proszę zauważyć, że w tym przypadku P.P.U.H.Natko powinna usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Proszę zauważyć, że w tym przypadku P.P.U.H.Natko  powinno usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Wbrew informacjom medialnym, prawo to ma charakter uzupełniający i będą mogli Państwo z niego skorzystać w wypadkach, gdyby P.P.U.H.Natko nie zrealizowało swojego obowiązku zaprzestania przetwarzania danych.

W jaki sposób skorzystać z prawa do usunięcia danych informujemy w punktach 7-8

PRAWO DO SPRZECIWU

Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko w wypadu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych.

Zgodnie z RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4. d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Litera f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Prawo to może znieść osoba ze względu na jej szczególną sytuację, dlatego jeżeli wyrazicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, P.P.U.H.Natko poprosi  o opisanie szczególnej sytuacji będącej podstawą tego sprzeciwu.

W jaki sposób skorzystać z tego prawa informujemy w punktach 7-8

PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

Z prawa tego można skorzystać w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych, jeżeli dane są przetwarzane w na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy. Prawo to dotyczy jedynie danych dostarczonych przez osobę lub zebranych od osoby.

W jaki sposób skorzystać z tego prawa informujemy w punkcie 7-8

VIII. UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

1. RODO przyznaje Wam następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą

c) usunięcia danych osobowych czyli innymi słowy: prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia okoliczności przewidzianych prawem - w przypadku udzielenia zgody

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody

f) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Państwo udzielili

g) prawo do przenoszenia danych

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa)

2. Przed realizacją Państwa uprawnień jesteśmy zobowiązani do odpowiedniej  identyfikacji celem dokonania uwierzytelnienia

IX.WYCOFANIE ZGODY.

W przypadkach, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, może ona być w każdym momencie wycofana. W takim przypadku P.P.U.H.Natko nie będzie dłużej przetwarzać Państwa danych, które były przetwarzane na podstawie tej zgody.

Wycofanie zgody nie wpłynie na wcześniejsze operacje przetwarzania. Przykładowo, jeżeli wyrazili Państwo zgodę̨ na udostepnienie danych innej osobie, to wycofanie zgody nie wpłynie na dane, które zostały już̇ udostępnione.

Po wycofaniu zgody, P.P.U.H.Natko będzie nadal przetwarzało informację o wyrażeniu i odwołaniu zgody. Informację o wycofaniu zgody mogą przekazać Państwo w analogiczny sposób w jaki uprzednio ją wyrazili. Szczegółowych informacji udzieli Państwu administrator danych P.P.U.H.Natko pod nr +48 796269984

X.PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje w jaki sposób złożyć skargę znajdą Państwo na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności poinformujemy uprzednio użytkowników i będziemy je wprowadzać celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Użytkownik czytający lub przeglądający Serwis Internetowy www.natko.pl oraz www.sklep.natko.pl akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu  oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązuje od 25 maja 2018 roku.